Закон о раду није забранио послодавцу да откаже запосленом уговор о раду за време годишњег одмора

петак, 25.01.2013

Закон о раду у члану 187. прописује да послодавац не може да откаже запосленом уговор о раду за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета. Закон о раду није забранио послодавцу да, уколико су се испунили неки од услова прописани чланом 179. Закона, откаже запосленом уговор о раду за време годишњег одмора.

У члану 185. Закона о раду прописано је да се уговор о раду отказује решењем, у писаном облику, и обавезно садржи образложење и поуку о правном леку. Решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама послодавца, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог.

Ако послодавац запосленом није могао да достави решење у смислу напред наведеног, дужан је да о томе сачини писмену белешку. У том случају решење се објављује на огласној табли послодавца и по истеку осам дана од дана објављивања сматра се достављеним.

Запосленом престаје радни однос даном достављања решења, осим ако Законом о раду или решењем није одређен други рок. Запослени је дужан да наредног дана од дана пријема решења у писаном облику обавести послодавца ако жели да спор решава пред арбитром у смислу члана 194. Закона о раду..

 

Ваше мишљење