ћир lat

ОбрасциПреузмите моделе поднесака и, уколико вам је потребно, погледајте упутство за сваки модел. Можете преузети различите врсте поднесака помоћу којих можете заштитити своја права из радних односа. У наставку се за коришћење сваког поднеска налази појашњење.

Кликните на поднесак који је адекватан вашим потребама:

21. март 2014 | Обрасци
Преузмите моделе поднесака и, уколико вам је потребно, погледајте упутство за сваки модел. Можете преузети различите врсте поднесака помоћу којих можете заштитити своја права из радних односа. У наставку се за коришћење сваког поднеска налази појашњење.
Опширније
17. март 2014 | Обрасци
Изменама и допунама Закона о раду које су ступиле на снагу 16.04.2013. године уводи се обавеза за сваког послодавца да евидентира запослене жене којима радни однос на одређено време престаје за време трудноће или породиљског одсуства или одсуства са рада ради неге детета. За све поменуте запослене којима радни однос на одређено време престаје у наведеном року, послодавац је дужан да припреми... Опширније
17. март 2014 | Обрасци
Агенција је основана Законом о мирном решавању радних спорова. Ова служба се бави мирним решавањем индивидуалних и колективних радних спорова. Надлежност Агенције у индивидуалним споровима су отказ уговора о раду и исплата минималне зараде, а у колективним споровима питања у вези закључења, измене и допуне колективних уговора, остваривања права на синдикално организовање и штрајк. Стране... Опширније

17. март 2014 | Обрасци
Уколико нисте задовољни поступањем инпсектора рада након поднете пријаве, или сматрате да је инспектор неоправдано одбио да по пријави поступи, навођењем да то није у његовој надлежности, можете упутити притужбу на његов рад директору Инспекората за рад или министру рада, запошљавања и социјалне политике. Притужба се насловљава на поменуте институције, а доставља се у просторијама одељења... Опширније
17. март 2014 | Обрасци
Инспекција рада обавља послове инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду и радних односа над применом Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона о приватним предузетницима, Закона о привредним друштвима (у делу који се односи на безбедност и здравље на раду) Закона о штрајку, Општег колективног... Опширније

17. март 2014 | Обрасци
Заштитник грађана, по притужби грађана или сопственој иницијативи, у посебном поступку проверава да ли је у раду органа управе било или има пропуста. Ако их утврди, Заштитник грађана тражи од органа управе да пропусте исправи и препоручује начин за то. Орган управе мора обавестити Заштитника о томе шта је урадио по препоруци и, ако није, образложити зашто. Осим покретања и вођења поступка,... Опширније
17. март 2014 | Обрасци
Повереник за заштиту равноправности је централно независно национално тело за заштиту од дискриминације. Прима и разматра притужбе грађана који сматрају да су били жртве дискриминаторног поступања и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима и изриче мере у складу са законом. Даље, Повереник подносиоцу притужбе пружа информације о његовом праву и могућности покретања судског или другог... Опширније

17. март 2014 | Обрасци
Заштитник грађана, по притужби грађана или сопственој иницијативи, у посебном поступку проверава да ли је у раду органа управе било или има пропуста. Ако их утврди, Заштитник грађана тражи од органа управе да пропусте исправи и препоручује начин за то. Орган управе мора обавестити Заштитника о томе шта је урадио по препоруци и, ако није, образложити зашто. Осим покретања и вођења поступка,... Опширније
17. март 2014 | Обрасци
Покрајинском омбудсману можете се обрaтити лично, телефоном, путем онлајн обрасца, поштом или имејлом. Покрајинском омбудсману подноси се представка на темељу које се у институцији отвара Ваш предмет под одређеним бројем. Предмет служи као основ за даљње поступање, тј. за вођење истраге. Опширније